Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY KAMIEŃ POMORSKI Z dnia 30 marca 2021 r. - odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036"

Kamień Pomorski, dnia 30 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Z dnia 30 marca 2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247)

podaje się do publicznej wiadomości informację, iż:

odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Gminy Kamień Pomorski wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z wnioskiem o zaopiniowanie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 22 marca 2021 r. (znak: WOPN-OS.410.35.2021.MP), Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 8 marca 2021 r. (znak: NZNS. 7040.1.6.2021) oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w piśmie z dnia 4 marca 2021 r. (znak: OW.52001.1.21.AZ(2)), uzgodnili brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036”.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko organów należy uznać, iż zasadne jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247).


Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036”

 

Projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036” (zwany w dalszej części projektem „Strategii…”) porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska, w tym głównie ochronę powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji liniowej pochodzącej z sektora transportu drogowego na obszarze Gminy Kamień Pomorski; obejmuje administracyjnie terytorium jednej gminy i w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływać transgranicznie. W odniesieniu zaś do uwarunkowań wynikających z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247), stwierdzić należy, co następuje:

  1. Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - przedłożony projekt „Strategii…” nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odnosi się głównie do zagadnień związanych z kwestiami organizacyjnymi, związanymi z problematyką ochrony środowiska, w tym głównie ochroną powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji liniowej pochodzącej z sektora transportu drogowego na obszarze Gminy Kamień Pomorski. Głównymi działaniami planowanymi do zrealizowania w ramach „Strategii…” są m.in. działania dotyczące promowania pojazdów zeroemisyjnych w sektorze transportu publicznego, określenia planu lokalizacji infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych, wsparcia mieszkańców i przedsiębiorców przy korzystaniu z alternatywnych źródeł energii na potrzeby własne i produkcji. Zdecydowana większość działań należy do inicjatyw nieinfrastrukturalnych, co bezpośrednio wpływa na ich nieinwazyjny charakter;

  2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko - „Strategia…” jest dokumentem strategicznym, określającym cechy jakimi powinny charakteryzować się podróże miejskie oparte o zrównoważone podejście do wszystkich sposobów przemieszczania się po gminie. Realizacja kierunków działań ujętych w „Strategii…” będzie rozłożona w czasie i przestrzeni. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego na środowisko zarówno w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji;

  3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) - w granicach terenu gminy Kamień Pomorski znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody, jak: obszar Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018, obszary Natura 2000: Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 i Bagna Rozwarowskie PLB320001, rezerwat przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”, jak również użytki ekologiczne, liczne stanowiska gatunków zwierząt, roślin i grzybów chronionych oraz siedliska przyrodnicze. Działania przewidziane do zrealizowania w przedmiotowym projekcie dokumentu mogą dotyczyć obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody na postawie powyższej ustawy, w tym obszarów Natura 2000, jednak mając na uwadze charakter przewidzianych w analizowanym dokumencie działań (głównie o charakterze organizacyjnym, w większości nieinwestycyjnym), ich lokalizację (głównie na terenach zurbanizowanych lub przekształconych, bez ingerowania w obszary o szczególnych walorach przyrodniczych) oraz zakładane efekty związane z jego realizacją, stwierdza się, że wdrożenie postanowień niniejszego dokumentu nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony występujących w granicach gminy obszarów chronionych.

Uwzględniając powyższe, a także uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036”

 

Załączniki:

  1. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2021 r. (pismo znak: WOPN-OS.410.35.2021.MP)

  2. Opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 8 marca 2021 r. (pismo znak: NZNS. 7040.1.6.2021)

  3. Opinia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 marca 2021 r. (pismo znak: OW.52001.1.21.AZ(2))

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie elektromobilność.pdf (PDF, 1.15Mb) 2021-03-31 10:16:52 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Balbina Kaczanowska 31-03-2021 10:16:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Borowy 31-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Balbina Kaczanowska 31-03-2021 10:19:41