Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j . Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z póź .zm.) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrzosowie" działka o numerze ewidencyjnym 252/49, w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Szczecinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-10-18 15:00:38
Obwieszczenie - Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek EKO-EN Sp. z 0.0., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa reprezentowaną przez Marcina Gniot, z dnia 25 października 2018r., Burmistrz Kamienia Pomorskiego w dniu 12 lutego 2019r. wydał decyzję Nr OŚ.6220.2.2018.DA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,OMW każda, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3/54, obręb Rarwino, gmina Kamień Pomorski, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki i wymagania dla planowanego przedsięwzięcia. 2019-02-19 13:25:54
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Łukasza Figata, Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o., działającego z upoważnienia Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 września 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 22 stycznia 2019 r., wydał decyzję Nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256", w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2019-01-23 11:07:16
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Łukasza Figata, Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o., działającego z upoważnienia Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 września 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 22 stycznia 2019 r., wydał decyzję Nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256", w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2019-01-23 11:03:48
Informacja o archiwalnych danych dot. ochrony środowiska 2018-10-04 14:33:31