Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 10/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-11-03 12:41:36
dokument OBWIESZCZENIE Dotyczące planu polowań zbiorowych: Koło Łowieckie "Nad Dziwną" w Draminie w sezonie łowieckim 2020/2021. 2020-10-16 15:06:43
dokument OBWIESZCZENIE Dotyczące planu polowań zbiorowych: Koło Łowieckie "JELEŃ" w Kamieniu Pomorskim w sezonie łowieckim 2020/2021. 2020-10-15 13:46:26
dokument Obwieszczenie nr OS.6220.12.2020.MB z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej Rzewnowo I i Rzewnowo Ia wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 206 i 210 o mocy do 2 MW (2x1 MW) obręb Rzewnowo w Gminie Kamień Pomorski. 2020-10-13 14:42:52
dokument OBWIESZCZENIE dotyczące planu polowań zbiorowych: Koło Łowieckie ?ŻUBR? w Kamieniu Pomorskim obwód nr 36 w sezonie łowieckim 2020/2021. 2020-10-12 14:50:00
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 93 obręb Rozwarowo Gmina Kamień pomorski OŚ.6220.5.2020.MB z dnia 7 października 2020. 2020-10-07 15:01:37
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m., na działce 27/6 obręb Stawno Gmina Kamień Pomorski 2020-09-25 14:18:28
dokument OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania administracyjnego. Na podstawie art . 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn . zm.) podaje się do publicznej wiadomości , że w dniu 17 września 2020 r. Burmistrz Kamienia Pomorskiego wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc h uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na działce nr 70/2 powiat kamieński Gmina Kamień pomorski obręb Szumiąca 2020-09-17 13:52:26
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego. Działając na podstawie art. 61 § I i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020. , poz. 256, poz. 695, poz. 1 298 - dalej k.p.a.) w związku z art. 73 ust. 1 , art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j . Dz,U. 2020 r poz. 283 z późn . zm.) ? zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu po stępowania administracyjnego na wniosek Polska Energia Słoneczna Sp. z 0.0., ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych ,,Jarszewo I" oraz "Jarszewo II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 12 o mocy do 2 MW (2xIMW) (obręb Jarszewo) w miejscowości Jarszewo Gmina Kamień Pomorski" 2020-08-31 13:56:19
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. "Termomodernizacja domków jednorodzinnych w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2020-08-31 12:25:11
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. "Wymiana indvwidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2020-08-31 12:11:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art . 61 §l i §4, art . 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj . Dz.U. 2020., poz. 256, poz . 695 - dalej k.p.a .) w związku z art , 73 ust. l , art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j . Dz.U. 2020 r poz. 283 z późn. zm .) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjne go na wniosek SIGNUM Sp. z 0 .0. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Przestrzennej 7, 70-800 Szczecin, a działającego za pośrednictwem pełnomocnika Romualda Saczewa, reprezentujący Pracownię Projektową "AKCENT: s.c. z s i e d z i bą 71-684 Szczecin , ul. Obotrycka 14b w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pole gającego na Budowie dom ów pogodnej starości wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 79/4, 79/24, 79/25, 79/26 oraz 79/3 I 80 (DR) obręb Sibin Gmina Kamień Pomorski 2020-08-24 14:08:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Działając na podstawie art. 6 I §I i §4, art . 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020., poz . 256, poz. 695 - dalej k.p.a.) w związku z art . 73 ust. l , art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie ś ro d o w i s ka oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r poz. 283 z późn.zm .) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu po stępowania administracyjnego na wniosek Roberta Zguda, ul. Ściejowice 222, 32-060 Liszki, a dzialającego za pośrednictwem pelnomocnika Rafala Kozłowskiego Kompleto - Szkolenia i Con sulting, ul. Spóldzielcza 8 lok. 215 , 15-369 Bialystok w sprawie wydania decyzji o ś ro d owi s k owyc h uwarunkowaniach dla przed s ięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,6MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na działce 70/2, powiat kamieński gmina Kamień Pomorski, obręb Szumiąca. 2020-07-23 14:11:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U . 2020., poz. 256 z późno zm. - dalej k.p.a .) w związku z art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j . Dz.U. 2020 r poz. 283 z późn.zm.) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorstwa Ciężarowy Transport Usługowy Spedycja i Handel Krzysztof Staśkiewicz, Jarszewo 70, 72 - 400 Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Stawno 2020-04-29 14:38:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późno zm. - cyt. dalej jako " UUO Ś") podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 31 marca 2020 r. wydana została decyzja znak: OŚ.6220.1.2020.MB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrzosowie", działka o numerze ewidencyjnym 252/49 obręb ewidencyjny Wrzosowo 2020-04-01 09:45:40
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późno zm. - cyt. dalej jako "UUOŚ") podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 23 marca 2020 r. wydana została decyzja znak: OŚ.6220.5.20l9.MB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Rekowo", o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, realizowana na działkach ewidencyjnych nr 33/3, 23/1 oraz 24/1 obręb Rekowo gmina Kamień Pomorski 2020-03-30 14:03:46
dokument OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrzosowie" - na terenie działki nr 252/49, obręb Wrzosowo 2020-03-16 12:44:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - RDOŚ w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim wraz z przebudową drogi dojazdowej" 2020-03-05 14:04:00
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 § l i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art . 73 ust. l, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z póź.zm .) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrzosowie" działka o numerze ewidencyjnym 252/49, w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniana środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływaniaprzedsięwzięciana środowisko 2020-01-28 12:42:44
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j . Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z póź .zm.) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrzosowie" działka o numerze ewidencyjnym 252/49, w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Szczecinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-10-18 15:00:38
dokument Obwieszczenie - Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek EKO-EN Sp. z 0.0., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa reprezentowaną przez Marcina Gniot, z dnia 25 października 2018r., Burmistrz Kamienia Pomorskiego w dniu 12 lutego 2019r. wydał decyzję Nr OŚ.6220.2.2018.DA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,OMW każda, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3/54, obręb Rarwino, gmina Kamień Pomorski, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki i wymagania dla planowanego przedsięwzięcia. 2019-02-19 13:25:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Łukasza Figata, Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o., działającego z upoważnienia Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 września 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 22 stycznia 2019 r., wydał decyzję Nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256", w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2019-01-23 11:07:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Łukasza Figata, Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o., działającego z upoważnienia Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 września 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 22 stycznia 2019 r., wydał decyzję Nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256", w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2019-01-23 11:03:48