Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j . Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z póź .zm.) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrzosowie" działka o numerze ewidencyjnym 252/49, w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Szczecinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
3 korekta oświadczenie majątkowe- Beata Lidia Grankin
4 Motyka Stanisław-korekta końcowego
5 JARCZAK Katarzyna-początkowe
6 SZCZUDŁO Grzegorz - początkowe
7 Informacja o pracach górniczych Rekowo 15.10-22.10.2019
8 ZARZĄDZENIE Nr 179/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
9 Uchwała nr IX/102/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2034
10 Uchwała nr CCCLIV.620.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamień Pomorski