Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Gmina Kamień Pomorski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kamień Pomorski, dnia 3 lutego 2021 r.

GMINA KAMIEŃ POMORSKI
Stary Rynek 1
72-400 Kamień

Znak sprawy: PIGK.271.25.2020


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERY

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. PIGK.271.25.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty

  4. unieważnieniu postępowania.
    - podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań. Wartość oferty brutto wynosi 689 847,26 zł (słownie sześćset osiemdziesiąt dziewięć osiemset czterdzieści siedem złotych 26/100).

Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała 100 pkt.


UZASADNIENIE

I.W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Wykonawca

numer oferty

cena oferty brutto

[zł]

Vat

[zł]

Kryterium oceniane

Entrade Sp. z o. o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

1

 

780 485,57

23%

cena

Enea S. A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

2

689 847,26

 

23%

cena

II.O wyborze oferty decydowała ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczoną przez komisję przetargową wg poniższego schematu:

1. Kryteria oceny ofert - cena 100 %

2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. W pozostałych przypadkach liczba punktów obliczana była wg poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = ---------------------------------------------------------------- x 100

Cena oferty badanej


3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzymała największą ilość punktów.

III. Ocena ofert:

Oferta nr 1 uzyskała następująca punktację:

Entrade Sp. z o. o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

Cena ofertowa - 88,38 pkt

Oferta nr 2 uzyskała następująca punktację:

Enea SA ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Cena ofertowa - 100 pkt


IV. Z postępowania wykluczono następujących wykonawców: nie dotyczy

V. W postępowaniu odrzucono oferty złożone przez następujących wykonawców: nie dotyczy

VI. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: nie dotyczy

VII. Informacja o unieważnieniu postępowania: nie dotyczy

VIII. Zamawiający informuje ponadto, iż z uwagi na zastosowanie w niniejszym postępowaniu „procedury odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp badaniu i ocenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia podlegała oferta Wykonawcy, która oceniona została jako najkorzystniejsza.

IX. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Z up. Burmistrza
Anna Stanaszek-Kaczor
Sekretarz GminyTytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 772527-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Gmina Kamień Pomorski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamień Pomorski, krajowy numer identyfikacyjny 52835600000000, ul. Stary Rynek  1 , 72-400  Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3821142, 3823965, e-mail um@kamienpomorski.pl, faks 913 825 028.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamawiający, Gmina Kamień Pomorski w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych Gminy oraz (na mocy udzielonego Pełnomocnictwa na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) w imieniu i na rzecz : Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o., numer NIP 986-02-15-408, siedziba ul. Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339118, Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., numer NIP 986-02-25-513, siedziba ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350515.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.kamienpomorski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.kamienpomorski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
TAK, drogą pocztową lub osobiście
Adres:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej, osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem, itp Adres: Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
Numer referencyjny: PIGK.271.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do 136 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 958.897 kWh w okresie od dnia 01.04.2021r. do 31.03.2022r. 2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ Wykaz punktów poboru.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.03.2022

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: - posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz -posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. posiadanie Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 800.000 kWh (osiemset tysięcy) oraz dostaw do co najmniej 100 (stu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały zrealizowane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (wraz z ofertą)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 2)Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

2. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),wraz z formularzem cenowym. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 powyżej (wg Załącznika 3 oraz 4 do SIWZ). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 powyżej (wg Załącznika 3 i 4 do SIWZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 6 - Istotne postanowienia umowy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostaną 3 (trzy) umowy pomiędzy wykonawcą a 1) Gminą Kamień Pomorski 2) Spółką Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. 3) Kamieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.01.2021, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 26.90Kb) 2020-12-28 15:09:59 59

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 Wykaz PPE.xls (XLS, 102.50Kb) 2020-12-28 15:10:52 17
Załącznik nr 2 Formularz oferty.doc (DOC, 161.00Kb) 2020-12-28 15:10:52 12
Załącznik nr 3 Oświadczenie spelnianie warunkow.doc (DOC, 57.50Kb) 2020-12-28 15:10:52 14
Załącznik nr 4 Oświadczenie brak podstaw wykluczenia.doc (DOC, 60.00Kb) 2020-12-28 15:10:52 13
Załącznik nr 5 Wykaz dostaw.doc (DOC, 67.50Kb) 2020-12-28 15:10:52 14
Załącznik nr 6 Umowa popr.doc (DOC, 160.50Kb) 2020-12-28 15:10:52 14
Załącznik nr 7 Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc (DOC, 42.50Kb) 2020-12-28 15:10:52 11
SIWZ.pdf (PDF, 9.26Mb) 2020-12-28 15:09:59 22

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (2).pdf (PDF, 292.38Kb) 2021-01-20 13:59:08 62

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY skan dokumentu.pdf (PDF, 756.65Kb) 2021-02-03 14:47:47 53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Macuga

Data wytworzenia:
28 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
28 gru 2020, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Balbina Kaczanowska

Data aktualizacji:
04 lut 2021, godz. 08:02